شماره تماس

شماره تلفن های بیمارستان

شماره تماس عنوان
08432224970-75 روابط عمومی
08432224970-75 اورژانس
08432224970-75 ICU